Read Περί φιλίας by Marcus Tullius Cicero Free Online


Ebook Περί φιλίας by Marcus Tullius Cicero read! Book Title: Περί φιλίας
The author of the book: Marcus Tullius Cicero
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 556 KB
Edition: Περίπλους
Date of issue: January 1st 1990
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books Περί φιλίας:

نمره ی واقعی: دو و نیم

* کیکرو در باب دوستی چه می گوید

کیکرو در این کتاب کوشیده است به گونه ای انضمامی دوستی ای بر مبنای فضیلت را طرح ریزی کند. انضمامی بودن طرح کیکرو به دلیل توجه او به احساسات و صد البته ضعف های انسانی است. او همچنین به جنبه های مدنی و اجتماعی نیز نظر دارد - مثلا همکاری با دوستان در طرح های ضداجتماعی را رد می کند. خصلت عمل گرایی رومی نیز در او دیده می شود، بحث را با اکراه می آغازد زیرا این باریک بینی ها را کار فلاسفه ی یونانی می شمارد؛ همچنین کاتو را بر سقراط برتری می دهد زیرا سقراط سخن می گفت ولی کاتو عمل می کرد

خلاصه ی حرف او این است که اصل در دوستی وفاداری و ثبات است و این محقق نمی شود مگر در فردی فضیلت مند - زیرا فرد ریاکار، متلون، و ... نمی تواند ثبات و وفاداری را تأمین کند. از سوی دیگر فضیلت سرآغاز دوستی است زیرا آدمی با دیدن فضایل خود در فرد دیگر، به سمت او کشیده می شود - او بر همانندی دوستان تأکید دارد. اما فضیلت نقشی دیگر هم در دوستی دارد: فضیلت غایت دوستی است؛ زیرا آدمی تا به پشتوانه ی دوستی پیش نرود نمی تواند فضایل را آنگونه که شاید و باید در خود محقق کند. پس فضیلت هم پدیدآور دوستی است، هم حافظ آن و هم غایتش

* من و این کتاب

بی بروبرگرد کتابی تکان دهنده نیست. با وجود تلاش کیکرو برای انضمامی بودن، به نظرم برای نگاه امروزی ما دیدگاه های او هنوز انتزاعی اند- مثلا نگاه سفت و محکمی که به فضیلت دارد. به نظرم افلاطونی گری او در دوستی - یعنی صرفا به دنبال ثبات بودن - تفکر او را زیادتر از آنچه باید صلب کرده است

متن ترجمه هم قابل فهم و قابل استفاده بود

Read Ebooks by Marcus Tullius CiceroRead information about the author

Ebook Περί φιλίας read Online! Marcus Tullius Cicero, Roman philosopher, statesman, lawyer, political theorist, and Roman constitutionalist. Cicero is widely considered one of Rome's greatest orators and prose stylists.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Περί φιλίας
Read EBOOK Περί φιλίας by Marcus Tullius Cicero Online free

Download PDF: -.pdf Περί φιλίας PDF